Pravila i uvjeti korištenja

Uvod

Za vrijeme korištenja portala Burza hrane moraju se primjenjivati sva navedena Pravila i uvjeti za korištenje portala te svi postojeći i primjenjivi zakoni. Ukoliko, iz ikojeg razloga, niste u mogućnosti ili ne želite prihvatiti i primjeniti navedena Pravila i uvjete za korištenje portala i koristiti portal u skladu sa svim postojećim i primjenjivim zakonima, molimo Vas da portal prestanete koristiti.

Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva

Podaci koji se nalaze u bazama podataka na portalu Burza hrane zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu u korist vlasnika portala. Zakonom o autorskom pravu također su zaštićeni i svi ostali podaci, tekstovi, tablice, tekstovi u tablicama i slikovni sadržaji koji se nalaze na portalu. Podaci sa portala smiju se koristiti isključivo u skladu sa Pravilima i uvjetima za korištenje portala. Korištenje podataka na drugačiji način i/ili u druge svrhe te kopiranje, prijepis, distribuiranje i umnožavanje istih, bez pismenog odobrenja vlasnika, protivno je Zakonu o autorskom pravu.

Burza hrane zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete za korištenje portala, ili na bilo koji drugi način ometa rad portala. Burza hrane također zadržava pravo poduzeti sve odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Korisniku portala Burza hrane strogo je zabranjeno:

  • na ikoji način zloupotrebljavati podatke o korisnicima koje se nalaze na portalu, sukladno GDPR zakonu o zaštiti osobnih podataka
  • kopirati, prepisivati i/ili distribuirati sadržaje odnosno podatke objavljene na portalu, a pogotovo ih nakon toga objavljivati u/na nekom drugom mediju bez pismenog odobrenja vlasnika
  • lažno se predstavljati, posebno prilikom popunjavanja obrazca za prijavu i/ili kontaktiranja drugih korisnika koji su svoje podatke objavili na portalu
  • upisivati lažne ili tuđe podatke prilikom popunjavanja obrasca za prijavu i/ili prilikom dodavanja proizvoda
  • koristiti se tuđim korisničkim imenom i/ili lozinkom
  • davati odnosno objavljivati netočne i/ili neistinite podatke
  • davati odnosno objavljivati podatke i/ili tekstove koji nisu u skladu sa zakonima i/ili propisima Republike Hrvatske
  • na bilo koji način ometati rad portala ili na bilo koji način vrijeđati prava drugih korisnika ili vlasnika portala

Korisnik koji je dao podatke portalu Burza hrane, tj. popunio i poslao obrazac za prijavu, prihvaća slijedeće:

Podaci i/ili informacije koje je dao portalu, tj. popunio i poslao obrazac za prijavu, postaju dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno Pravilima i uvjetima za korištenje portala. Burza hrane će podatke date i objavljene putem obrazca za prijavu, od strane korisnika, koristiti isključivo s ciljem povezivanja korisnika. Svrsihodno Burza hrane te podatke može koristiti i u drugim medijima i javnim mjestima, uz pristanak korisnika koji su dali te podatke i procijenu da je to korisno za same korisnike. Burza hrane ima pravo upotrijebiti e- mail adresu korisnika koji je dao odnosno objavio podatke na portalu, u svrhu slanja obavijesti o novoj ponudi, o statusu predanih podataka, kao i o ostalim vrstama obavijesti vezanim uz projekt Burza hrane ili vezanim uz partnera projekta. U skladu s naporima kako bi svojim korisnicima ponudili što kvalitetniju uslugu, Burza hrane ima pravo urediti, izmijeniti ili izbrisati podatke i informacije koje se nalaze na portalu bez najave, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga.

Odgovornost portala Burza hrane i njegovog vlasnika:

Burza hrane ni njegov vlasnik ne mogu se smatrati odgovornima prema korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog pristupa i korištenja portala ili stranica na koje vode linkovi sa portala (povezane stranice). Ne mogu se smatrati odgovornima ni za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog pristupa ili korištenja informacija i/ili podataka na portalu i povezanim stranicama, zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama ili podacima na portalu i povezanim stranicama, kao ni zbog uporabe (ili nemogućnosti uporabe) portala i povezanih stranica. Nadalje, Burza hrane i vlasnik ne mogu snositi nikakvu odgovornost, u odnosu na korisnike i treće osobe, zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na povezanim stranicama. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu da predstavlja vezu s portalom Burza hrane, niti da portal podupire takve stranice. Burza hrane i vlasnik nisu odgovorni za bilo koji pravni postupak ili pritužbu, protiv korisnika koji je objavio podatke, temeljenu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva. Burza hrane ne garantira točnost, potpunost, istinitost ni legalnost podataka koji se nalaze u bazi podataka tj. podataka koje su dali sami korisnici, niti teksta u njima, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda koje su proizvođači istaknuli kao dio ponude. Ne garantira niti nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka korisnika, koje je isti koristio na portalu ili na ispravan način u poslovanju, ne garantira da na portalu neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku niti da će treća strana legalno koristi portal cijelo vrijeme. Burza hrane zadržava pravo promjene Pravila i uvjeta za korištenje portala u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Korisnici portala dužni su te promjene uočiti te im se prilagoditi. Ova Pravila i uvjeti za korištenje portala i sadržaji ovog portala podliježu autorskom pravu.